Llanberis Lake Railway

Croeso i Rheilffordd Llyn Padarn

Mae gennym ni newyddion gwych yma yn Rheilffordd Llyn Padarn

Rydym yn falch iawn o fedru cyhoeddi y byddwn yn ailagor ein drysau am y tro cyntaf mewn dros chwe mis ar y 19eg o Fai. Do glywsoch chi'n iawn, Y 19eg o Fai! Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn at eich gweld chi i gyd yn ol yma ac ein trenau stêm treftadaeth yn ôl ar waith yn gwneud yr hyn maen nhw'n ei wneud orau, eich cludo chi ar daith hamddenol drwy galon Eryri, ar hyd glannau prydferth Llyn Padarn wrth roi golygfeydd godidog o’r Wyddfa, mynyddoedd aruthrol Eryri a draw dros y Llyn i bentref Llanberis.
Timetable Book Tickets Events Online Guidebook Online Guidebook
slide1.jpg

Croeso i Rheilffordd Llyn Llanberis

Ni fyddai unrhyw ymweliad â Gogledd Cymru yn gyflawn heb daith ar un o drenau bach enwog Cymru. Mae Rheilffordd Llyn Llanberis yn cynnig golygfeydd heb eu hail o fynyddoedd Eryri.

Timetable
Book Tickets
Events
Online Guidebook
Christmas Train

Barod Amdani

Rydym yn falch iawn o dderbyn cydnabyddiaeth ‘Barod Amdani’ sydd yn dangos fod ein busnes wedi dilyn canllawiau COVID-19 y llywodraeth a’r diwydiant, gan sicrhau bod prosesau ar waith i gynnal glanweithdra a chynorthwyo pellter cymdeithasol a chorfforol.

 

BOOK ONLINE NOW!
BOOK ONLINE NOW!
You can book tickets online for the train of your choice up to the day before travel. We always have seats available on the day, but at busy times these can book up quickly! ...
  • You can book tickets online for the train of your choice up to the day before travel. We always have seats available on the day, but at busy times these can book up quickly! ...
  • February 19th - 21st 2020. Visit the annual Model Railway Exhibition at the National Slate Museum, adjacent to our Gilfach Ddu station. See the models then ride on the real thing!(Saesneg yn unig)
  • Ebrill 11 - 13eg 2020. Dewch i chwilio am y Wyau Pasg sydd wedi eu cuddio o gwmpas y rheilffordd a'r gorsafoedd. Gwobrau i'r plant.
  • Awst 10fed - Awst 14eg 2020 - Caiff plant wedi gwisgo fel eu hoff arwr, cymeriad cartwn neu Disney deithio yn rhad ac am ddim!
  • Hydref 25ain - 31ain 2020 - Ydych chi am fentro ar daith trên gyda ni trwy Goedwig y Gwrachod i geisio cael o hyd i’r ysbrydion direidus sydd yn cuddio yno?
  • Rhagfyr 6ed, 12fed/13eg, 19eg/20fed 2020 - Bydd penderfyniad wedi ei wneud erbyn ganol mis Medi ynglyn a’n trenau Sion Corn am 2020 yn seiliedig ar ganllawiau cyfredol y Llywodraeth ar bellter cymdeithasol ac ar gyngor Iechyd a Diogolwch ynglyn a’r Pandemig Coronafirws.

Croeso i Reilffordd Llyn Padarn

Mae'r daith yn cychwyn o orsaf Gilfach Ddu ym Mharc Gwledig Padarn, ar hyd yr estyniad newydd i bentref Llanberis , heibio i Amgueddfa Lechi Cymru a Chastell hanesyddol Dolbadarn . Ar ddiwrnod clir, mae golygfeydd godidog ar draws Llyn Peris tuag at Fwlch Llanberis yn ymestyn o'ch blaen. Mae Gorsaf Llanberis yn fan cyfleus ar gyfer ymweld â siopau, gwestai a bwytai Llanberis, yn ogystal â Thrên Bach yr Wyddfa a Chanolfan Ymwelwyr y Mynydd Trydan . O'r fan hon, mae'r trên yn eich cludo yn syth drwy Barc Gwledig Padarn ar hyd lannau Llyn Padarn i ben y daith ym Mhenllyn. Mae'n eithaf cyfyng yma, ac felly mae'n well aros ar y trên i fwynhau'r golygfeydd. Ar y ffordd yn ôl, mae'r trên yn aros am ennyd yng Nghei Llydan. Gallwch aros yma am bicnic wrth y llyn, neu ymweld â chanolfan Cwm Derwen gerllaw, a dal trên hwyrach yn ôl i Gilfach Ddu. Tua 60 munud yw hyd y daith gyfan, os byddwch yn dewis aros ar y trên.

Mae caffi gorsaf Gilfach Ddu yn agored pan fydd y trenau'n rhedeg rhwng y Pasg a mis Hydref. Agorwyd estyniad newydd i'r siop anrhegion yno yn ddiweddar, sy'n cynnig amrywiaeth o nwyddau i'r teulu i gyd.

Mae cerbyd wedi'i addasu'n arbennig ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn. Byddai'n syniad da i chi adael i ni wybod ymlaen llaw eich bod yn dod, gan fod lle yn y cerbyd yma yn gyfyngedig.

Mae'r rheilffordd yn boblogaidd iawn gydag ymwelwyr sy'n dod i Gymru i deithio ar y Trenau Bach heb orfod gwario gormod o arian na threulio gormod o amser yn gwneud hynny.

Saif pentref Llanberis mewn man godidog wrth droed Yr Wyddfa, sef yr uchaf o fynyddoedd Cymru a Lloegr. Ond nid y golygfeydd arbennig yma oedd y rheswm y tu ôl i sefydlu'r pentref yno. Roedd y chwareli llechi ar fynydd Elidir gerllaw wedi ehangu'n gyflym oherwydd y galw mawr am ddeunyddiau adeiladu yn ystod chwyldro diwydiannol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ehangodd gweithlu 'Chwareli Dinorwig' i dros 3000, ac yn sgil hynny y datblygodd Llanberis, yn gartref i'r chwarelwyr.

Gydag agor y rheilffordd o Lanberis i gopa'r Wyddfa yn 1897, gwelwyd cynnydd mawr yn nifer yr ymwelwyr yn dod ar eu gwyliau, ac mae pwysigrwydd twristiaeth i'r economi lleol wedi ehangu'n gyson ers hynny, i'r un graddau ag y mae gwaith y chwareli wedi edwino.

Roedd 1969 yn garreg filltir bwysig yn hanes y pentref. Yn y flwyddyn honno, daeth gwaith y chwaerli i ben yn llwyr, gan ryddhau llawer o dir ac eiddo at ddibenion eraill. Cadwyd llawer o'r tir hwn ar gyfer mwynhad ymwelwyr, ac ers hynny, datblygwyd y tir hwn i ffurfio Parc Gwledig Padarn.

Erbyn heddiw, mae stryd fawr Llanberis yn brysur iawn, gyda'i siopau bach diddorol a nifer o wahanol lefydd i fwyta ac aros. Mae sawl llwybr cerdded yn cychwyn oddi yma i'r mynyddoedd, ac fe gewch fanylion llawn gan y Ganolfan Ymwelwyr ar y Stryd Fawr.

The Train Journey

Oherwydd cyfyngiadau o ran lle ym Mhenllyn, ynghyd â’r peryglon sy’n codi o dagfeydd yn y ffyrdd cul iawn, mae’n anodd i ymwelwyr ymuno â’r trenau ar y pwynt hwn. Byddwn felly yn dechrau ein taith yng Ngorsaf Parc Padarn – a elwir yn lleol yn Gilfach Ddu – er ei fod wrth gwrs bellach yn bosibl dechrau o Orsaf Llanberis.

Gwerthir tocynnau ar gyfer y daith ar y trên yn Adeilad yr Orsaf, ac felly hefyd ystod o anrhegion, llyfrau, cofroddion a lluniaeth.

Wrth fynd ar y trên, sylwir bod gan y coetsis ddrysau ar un ochr yn unig. Mae hyn oherwydd bod yr holl orsafoedd ar un ochr yn unig, ac mae’n rhagofal diogelwch ychwanegol er mwyn atal unrhyw un rhag syrthio i mewn i’r llyn ar yr ochr arall!

darllen mwy

OHERWYDD CYFYNGIADAU CYFREDOL COVID-19, NI FYDDWCH YN GALLU AROS YN Y SAFLE PICNIC YN CEI LLYDAN A DAL TRÊN ARALL YN ÔL I'R BRIF ORSAF YN GILFACH DDU.

Tocynnau

Ar gyfer pob archeb tocyn ar-lein casglwch eich tocyn o'n prif orsaf yn:
Gilfach Ddu,
Parc Gwledig Padarn,
Llanberis
LL55 4TY

lle bydd ein gwasanaethau trên yn cychwyn a gorffen eu siwrnai.
Archebu

 

Prisiau Compartment yn unig.

£25 am un compartment yn eistedd hyd at 6 o bobl o'r un teulu neu swigen gymdeithasol.

map
cynnig cymraeg
Snowdonia Attractions
Little Trains of Wales
North Wales Tourism
Visit Wales

Hawlfraint © 2021 Llanberis Lake Railway. Cedwir Pob Hawl. Polisi Preifatrwydd. Gwefan gan Delwedd

Online Booking Terms and Conditions